ALLMÄNNA SÄLJVILLKOR

DAHLIN & JOHANSSON FRANTEXTIL AB
            

1.    ALLMÄNT

 • Dessa allmänna säljvillkor (”Säljvillkoren”) gäller all försäljning av varor som Dahlin & Johansson Frantextil AB (”D&J”) gör till en kund som inte är konsument (”Kunden”) och förutsatt att D&J och Kunden inte skriftligen har avtalet om att andra villkor ska gälla.
 • Kundens allmänna köpvillkor, eller andra villkor som Kunden t.ex. bifogar en beställning, ska inte vara tillämpliga på försäljning av Varor från D&J till Kunden.

2.    VAROR

 • Kunden kan beställa Varor ur D&J:s gällande produktutbud som D&J från tid till annan anger som tillgängligt för beställning för Kunden (”Varor”).
 • Produktutbudet kan variera från tid till annan och mellan Kunder.

3.   BESTÄLLNINGAR

 • Kunden ska beställa Varor genom e-handelsplattformen på dochj.se (”Webbplatsen”), eller på sådant annat sätt som D&J informerar.
 • Genom att göra en beställning av Varor accepterar Kunden att Säljvillkoren ska gälla för köpet.
 • En beställning är bindande för D&J när den har bekräftats av D&J (den definierade termen ”Beställning” används härefter för bekräftade beställningar), oavsett hur Kunden har lagt beställningen.
 • Kunden har inte rätt att annullera en Beställning i andra fall än vad som anges i punkt 2 och 8.

4. PRODUKTINFORMATION M.M.

 • Kunden kan ladda ner och använda bildmaterial. logotyper och texter m.m. som D&J har gjort tillgängligt för nedladdning på Webbplatsen eller på annat sätt tillhandahåller Kunden. Kunden accepterar att följa användarvillkor och instruktioner för sådant material och ska, på D&J:s begäran, omedelbart upphöra med användningen av materialet.
 • D&J har inget ansvar om Varor är slut på lager eller för fel i bilder eller texter i kataloger, prislistor eller på Webbplatsen (t.ex. felaktiga produktbeskrivningar, priser eller annan felaktig information). D&J kan rätta sådana fel också efter att en Beställning har bekräftats och har alltid rätt att ändra eller uppdatera informationen.
 • Bilder i kataloger eller på Webbplatsen ska endast ses som illustrationer. Det garanteras inte att sådana illustrationer exakt återger det exakta antal Varor som levereras i en förpackning eller en Varas verkliga utseende (inkluderat färg), eller att sådana illustrationer ger en riktig beskrivning av Varans funktion eller ursprung.

5.  LEVERANS

 • D&J anordnar leverans av beställda Varor på Kundens bekostnad. Varor levereras EXW (Incoterms® 2020 eller senare version) D&J:s lager i Dingle. Leveranskostnader anges i tillämplig prislista eller på Webbplatsen. Risken för Varorna övergår till Kunden i samband med leverans.
 • Leveransdatum som D&J har angett är endast en uppskattning och är inte bindande, varför D&J inte ansvarar för förseningar. Om en beställning är försenad med minst 30 dagar, får Kunden annullera Beställningen (med förbehåll för vad som anges i punkt 13).
 • D&J kan komma att leverera Varor i separata leveranser.
 • Levererade Varor kan bara returneras efter att D&J har lämnat ett skriftlig godkännande. Returer ska göras i enlighet med D&J:s instruktioner.
 • För att en Vara ska kunna returneras krävs vidare att förpackningen är obruten, att Varan är oanvänd och i felfritt skick, att Varan är aktuell i D&J:s sortiment samt att returen påbörjas inom 14 dagar från mottagen leverans. Godkända returer görs på Kundens risk och kostnad, DDP (Incoterms® 2020 eller senare version) D&J:s lager i Dingle. Vid godkänd retur krediterar D&J Kunden det belopp Kunden har erlagt för den returnerade Varan (exklusive eventuell fraktkostnad), med 25 % returavdrag.
 • Specialbeställda eller förädlade (t.ex. tryck eller brodyr) Varor kan aldrig returneras.
 • Mottagarfrakt tillämpas inte. Vid ej mottaget eller uthämtat gods som returneras till D&J, debiteras Kunden kostnaden för returfrakten och tillkommande hantering.

6.  PRISER

 • Varornas pris, samt priset för eventuella tilläggstjänster, anges på Webbplatsen eller i den gällande prislistan (eller i ett separat avtal mellan D&J och Kunden). D&J har rätt att när som helst ändra priset för en Vara eller tilläggstjänst.
 • Pris och valuta anges i D&J:s orderbekräftelse och är, om inte annat anges, exklusive moms, leveranskostnader och andra eventuellt tillkommande kostnader och avgifter.
 • D&J har rätt att debitera Kunden pallkostnad enligt vid var tid gällande prislista.

7.  BETALNING

 • D&J fakturerar Kunden när Varorna lämnar D&J:s lager. Betalning ska göras inom 30 dagar från fakturadatum, i den valuta som anges på fakturan. Levererade Varor är D&J:s egendom till dess att D&J har mottagit fullständig betalning från Kunden.
 • D&J har rätt att kräva att betalning görs i förskott. I sådant fall kommer inga Varor att levereras till Kunden före det att D&J har mottagit fullständig betalning från Kunden.
 • Vid Kundens betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) och D&J har även rätt till ersättning för betalningspåminnelse och inkassokostnader enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.
 • D&J har, vid betalningsdröjsmål, vidare rätt att hålla inne leverans, begära att Kunden ställer säkerhet, ändra betalnings- och eventuella kreditvillkor samt annullera Beställningen.

8.    ANNULLERING

 • Utan att påverka möjligheten att vidta andra rättsliga åtgärder, ska respektive part ha rätt att omedelbart annullera en Beställning om motparten blir insolvent, försätts i konkurs eller likvidation eller inleder företagsrekonstruktion, ackordsprocess eller liknande förfarande.

9. GARANTI FÖR FELAKTIGA VAROR

 • D&J garanterar att alla Varor, vid leverans, överensstämmer med sin medföljande specifikation och i övrigt är felfri. En Vara som inte motsvarar garantin i denna punkt 1 är en ”Felaktig Vara”.
 • D&J:s enda ansvar och skyldighet i förhållande till Felaktiga Varor är att (D&J väljer självständigt vilken av nedanstående påföljder som ska vara tillämplig):
 1. på egen bekostnad ersätta den Felaktiga Varan; eller
 2. återbetala det pris Kunden har betalat för den Felaktiga Varan, med förbehåll för att Kunden utan dröjsmål returnerar alla Felaktiga Varor till D&J i enlighet med D&J:s anvisningar.
  • Samtliga Varor ska undersökas av Kunden vid leverans i enlighet med gällande leveransbestämmelse. D&J har inget ansvar för synliga skador/fel på en Vara om Kunden inte skriftligen reklamerar skadan/felet till D&J inom fem dagar från leveransen, samt, för dolda skador/fel, inom fem dagar från att Kunden upptäckte eller borde ha upptäck skadan/felet. Om Kunden inte reklamerar en Vara inom nämnda femdagarsperiod ska Varan anses vara felfri. D&J:s ansvar för Felaktiga Varor gäller vidare bara i den utsträckning Kunden reklamerar felet till D&J inom sex månader från leveransdagen.
  • Varor får inte returneras till D&J om D&J inte uttryckligen har instruerat Kunden att göra det.
  • D&J har inte något ansvar för skador till följd av att Kunden eller tredje part inte följer D&J:s instruktioner för skötsel av Varor eller för skada som orsakats av felaktig användning, bristande underhåll eller normalt slitage.
  • D&J lämnar inte några garantier avseende Varor eller en Beställning utöver vad som uttryckligen anges i Säljvillkoren.
  • Vid retur av en Felaktig Vara ska Kunden följa D&J:s riktlinjer och instruktioner. Om Kunden inte följer sådana riktlinjer eller instruktioner har D&J rätt att neka Kunden ersättningsvara eller återbetalning.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 • Samtliga immateriella rättigheter till Varorna tillhör D&J eller D&J:s licensgivare. Varumärken, namn, bildmaterial, design, slogans, marknadsföringsmaterial och annan information tillhörande eller relaterad till Varorna får inte mångfaldigas eller användas utan D&J:s skriftliga godkännande.
 • Kunden får inte göra gällande någon påföljd eller åberopa att en Vara är felaktig om tredje part hävdar att Kundens marknadsföring, vidareförsäljning eller användning av Varan eller immateriella rättigheter kopplade till Varan innebär intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

11. PERSONUPPGIFTER

 • För information om hur D&J behandlar personuppgifter, se vår integritetspolicy som finns tillgänglig på Webbplatsen.
 • Integritetspolicyn kan komma att uppdateras från tid till annan och Kunden ansvarar för att regelbundet gå igenom integritetspolicyn för att hålla sig uppdaterad om den vid var tid gällande policyn. Kunden ska även tillse att dess representanter känner till integritetspolicyn samt hur deras personuppgifter kan komma att behandlas.

12. ANSVAR

 • Utöver vad som anges i punkt 12.3 ska D&J:s skadeståndsskyldighet gentemot Kunden eller tredje part aldrig överstiga nettovärdet av den Beställning som gett upphov till D&J:s skadeståndsansvar.
 • Utöver vad som anges i punkt 12.3 ska D&J inte i något fall vara ersättningsskyldigt för ren förmögenhetsskada eller indirekt förlust. Som indirekt förlust anses förlust till följd av minskad omsättning, utebliven vinst och annan liknande förlust om den varit svår att förutse.
 • Om inte annat följer av produktansvarslagen (1992:18) eller annan tvingande lag, ansvarar D&J inte för skada hänförlig till en Vara som sålts av D&J.
 • Kunden ska ersätta D&J för rimliga kostnader som åsamkats D&J till följd av Kundens obefogade klagomål eller krav, betalningsdröjsmål samt dröjsmål eller brist i mottagning av leverans.

13. FORCE MAJEURE

 • Part är inte ansvarig för förseningar eller brister i att fullgöra skyldigheter i förhållande till en Beställning, utöver skyldigheten att betala för Beställning, om parten visar att den hindrats från att fullgöra sina skyldigheter på grund av ett hinder utanför partens kontroll som den inte borde ha förutsett och vars följder den inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
 • Hindras part från fullgörelse på grund av sådan omständighet, ska parten skriftligen underrätta den andra parten om hindret och dess inverkan samt om när fullgörelse kan beräknas ske. Om sådan underrättelse inte lämnas utan dröjsmål efter det att parten borde ha fått kännedom om hindret, är parten ansvarig för förlust som kunde ha undvikits om underrättelse sänts i tid. När hindret upphör, kan undvikas eller övervinnas ska fullgörelse ske.

14. SEKRETESS

 • Kunden förbinder sig att inte för röja konfidentiell information för tredje part, vilken Kunden har erhållit från D&J eller fått kännedom om till följd av en Beställning.
 • Med ”konfidentiell information” avses all muntlig eller skriftlig information, råd eller rekommendationer och allt material, med undantag för marknadsföringsmaterial, som Kunden erhåller från D&J eller någon på dennes sida samt information rörande D&J:s företagshemligheter oavsett från vem informationen härrör.
 • Konfidentiell information innefattar emellertid inte information som:
 • är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Kundens sida mot innehållet i denna bestämmelse;
 • Kunden kan visa att denne redan kände till innan den mottog den från D&J eller någon på dennes sida; eller
 • Kunden kan visa är självständigt utvecklad av denne utan användning av konfidentiell information.

 

15.  ÄNDRINGAR

 • D&J förbehåller sig rätten att ändra Säljvillkoren. Ändringar träder ikraft 30 dagar efter att D&J har informerat om ändringarna på Webbplatsen, eller på annat sätt har informerat Kunden om ändringarna.

16. ÖVRIGT

 • Kunden är medveten om och accepterar att denne behöver göra en kundansökan, inklusive kreditprövning, för att kunna föras in i D&J:s kundregister och få lägga beställningar. Eventuella administrativa kostnader för ansökan debiteras Kunden.
 • Kunden är medveten om och accepterar att det står D&J fritt att efter eget gottfinnande neka nya Kunder, samt att neka tidigare Kunder att beställa Varor och att ta bort Kunder ur sitt kundregister om D&J finner det lämpligt.

17.  LAG OCH TVISTLÖSNING

 • Svensk rätt gäller för Säljvillkoren och samtliga köp som Kunden gör från D&J.
 • Tvister som uppstår i anledning av Säljvillkoren ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg och språket för förfarandet ska vara svenska.

 

DAHLIN & JOHANSSON FRANTEXTIL AB – TERMS OF SALE

 

1.           GENERAL

 • These terms of sale (these “Terms”) apply to the sale of goods from New Wave Mode AB (“D&J”) to a customer that is not a consumer (the “Customer”), provided that D&J and the Customer have not explicitly agreed in writing that other terms shall apply.
 • The Customer’s standard conditions of purchase, or any similar terms or conditions in any order form or other document prepared by the Customer, shall not apply to the sale of goods by D&J to the Customer.

2.           PRODUCTS

 • The Customer may order products in D&J’s current product range, that D&J from time to time designates as available for the customer to order (“Products”).
 • The product range may vary from time to time and between Customers.

3.           ORDERS

 • The Customer shall place orders for Products by using the e-commerce site available at dochj.se (the “Website), or as otherwise directed or instructed by D&J
 • By placing an order, the Customer agrees to be bound by these Terms.
 • An order is binding for D&J when it has been confirmed by D&J (the defined term “Order” is hereafter used for confirmed orders), regardless of how the Customer has placed the order.
 • The Customer has no right to cancel an Order, other than as set out in Clauses 2and 8.

4.           PRODUCT INFORMATION ETC.

 • The Customer may download and use such material that D&J has made available for download on the Website or otherwise makes available to the Customer. The Customer agrees to adhere to any use-terms and instructions relating to such material and shall, upon D&J’s request, immediately cease any and all use of the material.
 • D&J shall not be liable if Products are out-of-stock or for image or typographical errors in the product catalogues, in price lists or on the Website (e.g. errors in the product description, inaccurate prices or other incorrect information). D&J is entitled to rectify any such errors also after confirming an Order and, at any time, to change or update the information.
 • Any images in the product catalogues or on the Website shall be considered as illustrations only. Such illustrations do not guarantee to reproduce the exact number of Products delivered in each package nor the exact appearance (including color), function or origin of a Product.

5.           DELIVERY

 • D&J will arrange for delivery of ordered Products at the Customer’s expense. Products are delivered EXW D&J’s warehouse in Dingle (Incoterms® 2020 or later version). Applicable delivery costs are stated in the from time to time applicable price list or on the Website. The risk of loss or damage to the Products passes to the Customer upon delivery.
 • A delivery date specified by D&J is an estimate only and delivery on time is not of the essence and D&J shall not be liable for delays. If an Order is delayed with no less than 30 days, the Customer shall be entitled to cancel the Order (however subject to Clause 13).
 • D&J may deliver the Products in separate deliveries.
 • Delivered Products can only be returned with D&J’s prior written consent and in accordance with D&J’s instructions.
 • To be eligible for return, the Product’s packaging must be undamaged, the Product shall not have been used and be intact, the Product shall be current in D&J’s assortment and the return shall be initiated within 14 days from delivery. Accepted returns are made at the Customer’s cost and risk, DDP (Incoterms® 2020 or later version) D&J’s warehouse in Dingle. When a return has been approved, D&J will credit the Customer the purchase price for the Product (less any freight costs), with a 25 % return deduction.
 • Products that have been made-to-order or which have been refined (e.g. print or embroidery) may not be returned.
 • If goods are not received or picked up by the Customer, the Customer will be charged the costs for return shipping and handling.

6.           PRICES

 • The prices for the Products, and for additional services, are stated on the Website or in the current price list (or in a separate agreement entered into between D&J and the Customer). D&J shall have the right to change the prices of the Products and additional services at any time.
 • Price and currency are set out in D&J’s order confirmation and are, unless otherwise stated, exclusive of VAT, delivery costs and any additional costs and charges.
 • D&J may charge the Customer for pallets, according to the from time to time applicable price list.

7.           PAYMENT

 • D&J will invoice the Customer for the Products when the Products leave D&J’s warehouse. Payment shall be made within 30 days from the date of invoice, in the currency stated on the invoice. Delivered Products remain D&J’s property until D&J has received full payment from the Customer.
 • D&J may require that payment shall be made in advance. In such case, no Products will be delivered to the Customer prior to D&J’s receipt of full payment from the Customer. 

 • If payment is late, D&J shall be entitled to claim interest in accordance with the Swedish Interest Act (1975:635) on the sum overdue until payment is made and to charge a fee for payment reminders and charge collection costs in accordance with the Swedish Act (1981:739) on Compensation for Debt Recovery Costs etc.
 • D&J shall, if payment is late, further be entitled to withhold deliveries of Products to the Customer, demand that acceptable securities are provided, amend the terms of payment and any possible credit limit and cancel the Customer’s Orders.

8.           CANCELLATION

 • Without prejudice to any remedy it may have against the other party for breach or non-performance, each party shall be entitled to cancel an Order with immediate effect if the other party becomes insolvent, liquidated, commences bankruptcy proceedings or a receiver is appointed on behalf of the other party (or such party’s assets), or in case of any other similar circumstances.

9.           WARRANTY FOR DEFECTIVE PRODUCTS

 • D&J guarantees that all Products, upon delivery, comply with their accompanying specification and are free from defects in material or workmanship. Products that do not meet the warranty under this Clause 1 are considered “Defective Products”.
 • D&J’s sole and exclusive liability for Defective Products shall be limited to (at the sole option of D&J):
 1. replacing the Defective Products at its own risk and expense; or
 2. refunding the price paid by the Customer for the Defective Products, subject to that the Customer promptly returns all Defective Products to D&J.
  • All Products shall be inspected by the Customer at delivery according to the relevant delivery term. D&J waives any claims for visible damage/defect to a Product if such claims are not notified in writing to the Supplier within five days after the Product has been delivered, and for non-visible damage/defect within five days after the Customer has noticed, or should have noticed, such damage/defect. After the expiration of such five-day period, the Customer shall be deemed to have accepted the Products as received without damage/defect. D&J’s liability for Defective Products shall further only apply if the Customer notifies D&J of the defect no later than six months from the delivery date.
  • Products may not be returned unless D&J has explicitly instructed the Customer to do so.
  • D&J shall not be liable for any defect due to the Customer or a third party not complying with D&J’s care instructions or for any defect caused by misuse, neglected maintenance or normal wear.
  • The only warranties given under an Order are those given expressly by D&J in these Terms.
  • When returning a defective Product, the Customer shall comply with D&J’s guidelines and instructions. If such guidelines and instructions are not complied with, no refund or replacement will be granted.

10.        INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

 • All intellectual property rights relating to the Products belong to D&J or its licensors. Any and all trademarks, trade names, pictures and graphics, designs, layouts, marketing material and any other information attributable or related to the Products may not be reproduced or used without D&J’s prior written consent.
 • D&J assumes no liability whatsoever, whether express or implied, for any claims that the Products or any of the intellectual property rights in Clause 1 are or may be infringing a third party’s present or future designs or other intellectual property rights.

11.        PERSONAL DATA

 • For information about how D&J processes personal data, see D&J’s privacy policy which is available on the Website.
 • The privacy policy may be updated from time to time and the Customer shall regularly review the privacy policy to ensure that it is informed of the current version, and shall further ensure that its representatives are informed about the privacy policy and how their data may be processed.

12.        LIABILITY

 • Save for what is set out in Clause 3, D&J’s liability in relation to an Order shall never exceed the net value of the Order giving rise to the liability.
 • Save for what is set out in Clause 3, D&J shall in no event be liable for any pure economic, indirect or consequential loss or damage, including but not limited to loss of profit or revenue, or other similar losses that are difficult to foresee.
 • Unless set out in the Swedish Product Liability Act (1992:18) or any other statutory law, D&J shall not be liable for damage caused by a Product that has been sold by D&J.
 • The Customer shall compensate D&J for any reasonable costs D&J incurs as a result of the Customer’s unjustified complaints, delays in payment or delays in receipt of deliveries.

13.        FORCE MAJEURE

 • Neither D&J nor the Customer shall be liable for delays or failure to perform any obligations in relation to an Order, other than the payment of monies due, when the failure is caused by a circumstance beyond the reasonable control of the affected party, provided that the affected party may prove that it could neither have foreseen nor reasonably overcome the circumstance in question.
 • A party that wishes to invoke an force majeure shall notify the other party in writing that such a circumstance has occurred, how it affects performance and when completion may take place. In the absence of such notification without delay from when the affected party should have become aware of the circumstance, the affected party shall remain responsible for such loss that could have been prevented if the notification had been made in due time. When the force majeure circumstance ceases to exist, may be avoided or overcome, completion shall be made.

14.        CONFIDENTIALITY

 • The Customer undertakes not to disclose confidential information to a third party, which the Customer has received from D&J or become aware of as a result of an Order.
 • “Confidential information” includes all oral or written information, advice or recommendations and all material, excluding marketing material, that the Customer receives from D&J or by anyone on behalf of D&J, as well as information regarding D&J’s business secrets, regardless from where or whom such information originates.
 • Confidential information shall however not include information that:
 • is in or comes into the public domain other than by reason of the Customer’s breach of this confidentiality undertaking;
 • the Customer can prove that it already was aware of prior to receiving it from D&J or anyone on behalf of D&J; or
 • the Customer can prove that it has developed independently without using confidential information.

15.        CHANGES

 • D&J reserves the right to change these Terms at any time. Changes will take effect 30 days after D&J has announced the changes on its Website or otherwise has informed the Customer of the changes.

16.        MISCELLANEOUS

 • The Customer acknowledges and accepts that it must submit a customer application, including a credit check, in order to be added to D&J’s customer register and be entitled to place orders. Any administrative costs related to the application will be charged to the Customer.
 • The Customer acknowledges and accepts that D&J at its own discretion may deny new Customers, deny existing Customers to place orders and remove Customers from its customer register.

17.        DISPUTES AND APPLICABLE LAW

 • These Terms, and all purchases made by the Customer from D&J, are governed by the substantive law of Sweden (excluding its choice of law principles and explicitly excluding the applicability of CISG).
 • Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with these Terms, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules for Expedited Arbitrations of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (the “SCC”). The Rules for Expedited Arbitrations shall apply, unless the SCC in its discretion determines, taking into account the complexity of the case, the amount in dispute and other circumstances, that the Arbitration Rules shall apply. In the latter case, the SCC shall also decide whether the Arbitral Tribunal shall be composed of one or three arbitrators. The seat of arbitration shall be Gothenburg, Sweden and the language to be used in the arbitral proceedings shall be Swedish.